CLIENT
 :  MIELPARQUE KUMAMOTO
ART DERECTOR
 :  YASUHIRO SHIMIZU
GRAPHIC DESIGNER
 :  YASUHIRO SHIMIZU
PHOTOGRAPHER
 :  MASATO OKAMOTO